1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Mipikon Piotr Miczko, ul. Mikołaja Reja 6, 62-800 Kalisz

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

 •  w celu realizacji przepisów prawa,
 •  w celu realizacji umowy,
 •  na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona w Rozdziale 5 niniejszego regulaminu.

 2. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:

  – Adresów e-mail, Adresów zamieszkania,

  – Imion i Nazwisk,

  – Telefonów komórkowych,

  – Telefonów stacjonarnych,

  – Numerów NIP

  – Loginów,

 4. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 5. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,
  2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli  Mipikon Piotr Miczko, ul. Mikołaja Reja 6, 62-800 Kalisz

 7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
  2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
  3) dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Usługodawcy.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Mipikon Piotr Miczko, ul. Mikołaja Reja 6, 62-800 Kalisz, wskazanych w Rozdziale 4 pkt 6 Regulaminu, na potrzeby działań Usługodawcy określonych w Rozdziale 4 pkt 3.

 2. Dane osobowe innych osób wprowadzone do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Usługobiorcę są uważane za fikcyjne i wprowadzone jedynie w celu testowania właściwej usługi, która odbywa się na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.

 4. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.

© 2022 Mipikon domy do składania | Polityka prywatności