Powierzchnia zabudowy domu Mipikon_35 nie przekracza 35m2. Oznacza to, że możemy go zbudować bez pozwolenia na budowę – zgodnie z art. 30. ustawy Prawo Budowlane wystarczy jedynie zgłoszenie.

Procedura zgłoszenia nie jest skomplikowana. Wzory dokumentów, jakie musimy wypełnić przy zgłaszaniu budowy, najlepiej jest pobrać z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego właściwego dla lokalizacji naszej działki.

Oto dokumenty, które musimy pobrać z urzędu:

– zgłoszenie budowy obiektu budowlanego/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (wzór dokumentu jest zazwyczaj dostępny na stronie internetowej urzędu) – przykład:

 

Wraz z wypełnionym wnioskiem zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki:

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (gotowy formularz z urzędu). Jeśli jest kilku współwłaścicieli działki, na której powstanie Mipikon, to każdy z nich musi wypełnić takie oświadczenie – przykład:

– szkice/ rysunki budynku Mipikon_35 (każdy klient otrzyma od nas takie rysunki w formacie PDF);

– rysunek usytuowania budynku Mipikon_35 na mapie geodezyjnej w skali 1:1000. (Mipikon_35 w skali 1:1000 będzie miał wymiary 5×7 mm) – przykład:

 

 

Po złożeniu dokumentów na zgłoszenie, musimy czekać 21 dni, aż dokumenty się “uprawomocnią”. Jeżeli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu do naszego zgłoszenia, możemy brać się do pracy.

Powodzenia!!!


 

DODATKOWE UWAGI:

Mapę geodezyjną można zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwym dla lokalizacji naszej działki.  (W przypadku Domu Pokazowego koszt mapy geodezyjnej w formacie A4 wyniósł 16,10 zł).

Wrysowanie Mipikona_35 na mapie geodezyjnej wykonujemy samodzielnie. Nie ma potrzeby zatrudniać do tego projektantów i wydawać dodatkowych pieniędzy.

Musimy jednak postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokładniej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

a) najważniejsze, interesujące nas regulacje dotyczące położenia domu to:

– odległość od ściany z otworem okiennym lub drzwiowym do granicy działki nie powinna być mniejsza niż 4 m;
– odległość od ściany bez otworu okiennego lub drzwiowego do granicy działki nie powinna być mniejsza niż 3 m.

Budynek można zbliżyć do granicy działki na mniejsze niż ww. odległości, o ile wynika to z zapisów właściwych dla naszej działki Warunków zabudowy lub też Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b) uwarunkowania dotyczące lokalizacji ewentualnej studni:

– minimum 5 m od granicy działki, 7,5 m od środka rowu przydrożnego, 15 m od szamba oraz 30 m od kanałów rozsączających przydomowej oczyszczalni ścieków;
– nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o bliskość studni od budynku mieszkalnego.

c) uwarunkowania dotyczące lokalizacji ewentualnego szamba ekologicznego:

– minimum 5 m od okien i drzwi budynków oraz 2 m od granicy działki.

 

Działka, na której powstanie Dom Pokazowy, nie jest uzbrojona w instalację wodociągową i kanalizacyjną.

Woda będzie pobierana więc ze studni głębinowej o głębokości 30 m. Koszt wykonania takiej studni zależy od głębokości, na jakiej znajduje się ciek wodny. Sam odwiert kosztuje ok. 200 – 400 zł za każdy 1 m głębokości. Do tego dochodzi koszt pompy, najlepiej zanurzeniowej, (cena od 400 zł) oraz doprowadzenie prądu i rury wodociągowej. Należy pamiętać, że wodę ze studni należy regularnie badać (koszt takiego badania to około 400 zł).

Brak kanalizacji można rozwiązać na kilka sposobów:

a) przenośna toaleta turystyczna (koszt 250-600 zł);
b) szambo ekologiczne (cena od 3500 zł);
c) przydomowa oczyszczalnia ścieków drenażowa (cena od 3000 zł) lub biologiczna (od 5000 zł).

W przypadku Domu Pokazowego będzie to szambo ekologiczne.

 

Ponieważ na mapie geodezyjnej nie ma zaznaczonych istniejących na działce nasadzeń, zrobiliśmy szkic działki. Uznaliśmy, że nie warto wycinać istniejących na działce drzew – lepiej jest wkomponować Mipikona w istniejącą zieleń. Zaznaczyliśmy na szkicu także wszystkie inne charakterystyczne elementy i wymiary:

 

szkic działki MIpikon_35

 

 

Jak widać, rysunek jest typowym szkicem “na brudno”. Zawiera informacje ważne tylko dla nas. Taki rysunek każdy może swobodnie wykonać, mając pod ręką kawałek kartki i coś do pisania.

Na szkicu warto zaznaczyć strony świata. Dążymy do takiego ustawienia domu, które zapewni w nim jak najwięcej światła. No chyba, że ktoś słońca nie lubi…
Dom Pokazowy został ustawiony w taki sposób, aby taras znalazł się od zachodu. Dzięki temu uzyskamy piękne, naturalne oświetlenie wnętrza przez całe popołudnie, a jednocześnie nie dopuścimy do jego przegrzewania. Mając tak ustawiony budynek, jedna z połaci dachu skierowana będzie na stronę południową. Dzięki temu możemy w przyszłości pomyśleć o montażu ogniw fotowoltaicznych.

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

© 2022 Mipikon domy do składania | Polityka prywatności